The Scamdex Scam Email Archive

Subject:  proszÄ™ czytać i odpowiadać na mnie bardzo pilne: Miss Juliet Akumi...........please read and reply to me very urgently: from miss Juliet Akumi
From:  Juliet Juliet <julietatif00@gmail.com>
Date:  Sat, 27 Aug 2011 14:11:24 -0700
Category:  Generic
Date Added:  2016-07-20 15:28:33

This Email with the Subject "proszę czytać i odpowiadać na mnie bardzo pilne: Miss Juliet Akumi...........please read and reply to me very urgently: from miss Juliet Akumi" was received in one of Scamdex's honeypot email accounts on Sat, 27 Aug 2011 14:11:24 -0700 and has been classified as a Generic Scam Email. The sender shows as Juliet Juliet <julietatif00@gmail.com>, although that address was probably spoofed. We recommend that you do not attempt to contact any persons or organizations referenced in this email, or follow any URLs as you may expose yourself to scammers and, at the very least, you will be added to their email address lists for spam purposes.


najdroÅszy,

Jak siÄ dzisiaj, mam nadziejÄ, Åe wszystko jest w porzÄdku z tobÄ?

postanowiÅem skontaktowaÄ siÄ z powodu mojej obecnej sytuacji, jestem pobyt w prywatnej organizacji charytatywnej pod St Johns KoÅciÃÅ, tutaj w Wagadugu Burkina Faso i modlÄ siÄ, Åe BÃg dotknie serca, aby zrozumieÄ i podaj mi dÅoÅ

i am miss, Juliet MojÅesza Akumi, a ja jestem dziewczynÄ 24 lat, student medycyny, ojciec bÅogosÅawionej pamiÄci wedÅug nazwy Åp MojÅesza Akumi ktÃry byÅ kierownikiem z CNPC spÃÅki naftowej w rafinerii w Chartumie w Sudanie, zostaÅ zabity wraz z moim boku ukochanej matki i nasz dom rodzinny spalony przez powstaÅcÃw w czasie ostatniego kryzysu w moim kraju

PiszÄ teraz moÅna z Wagadugu Burkina-Faso, gdzie i uciekÅ przez drogi, a teraz starajÄcych siÄ o azyl w prywatnej organizacji charytatywnej pod St Johns KoÅciÃÅ, tutaj w Wagadugu Burkina-Faso, moÅna znaleÅÄ wiÄcej moich historii poprzez nastÄpujÄcÄ witrynÄ w sieci

BBC News http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6469857.stm

tak i teraz jestem w poszukiwaniu uczciwe i wiarygodne osoby, ktÃra pomoÅe przenieÅÄ mnie na lepsze Åycie i kontynuowaÄ studia, wybraÅem siÄ z TobÄ skontaktowaÄ, poniewaÅ wierzÄ, moÅesz mi pomÃc, i mam nadziejÄ, Åe sÄ wiarygodne osoby ktÃry nie pozwala mi w dÃÅ lub zdradzi moje zaufanie

Wiem, moÅna siÄ zastanawiaÄ, dlaczego jestem tak szybko informujÄcy o tym wszystkim, nawet nie widzÄc lub wiedzÄc, Åe w peÅni dobrze, naprawdÄ coÅ we mnie mÃwi mi, Åe jesteÅ dobrÄ osobÄ i sÄdzÄ, Åe siÄ nie mylÄ

krÃtko i bÄdzie jak ujawniÄ trochÄ wiÄcej o sobie do Ciebie i zobaczyÄ, czy moÅesz pomÃc przenieÅÄ siÄ do kraju, aby kontynuowaÄ studia i mieÄ nowe Åycie, i proszÄ to jest trochÄ wydzielajÄ i bÅagam, aby na bieÅÄco to do siebie, spokoju, dopÃki wszystko jest prawidÅowo ustawione, a wykonana, wtedy i przyjÅÄ do przyÅÄczenia siÄ w swoim kraju

Mam sumÄ $ 5,2 mln w spadku od mojego zmarÅego ojca, ktÃry bÄdzie jak inwestowaÄ w swÃj kraj z Twojej pomocy, dlatego potrzebujÄ waszej pomocy w oparciu o instrukcjÄ mÃj nieÅyjÄcy ojciec daÅ do banku, aby zwolniÄ fundusz mi w wieku od 24 do cudzoziemca, ktÃry moÅe mi pomÃc do inwestowania funduszu mÄdrze, i to byÅ mÃj ojciec pragnienie mnie poÅlubiÄ obcokrajowca, wiÄc bank nie wyda funduszu do mnie bez pomocy cudzoziemca jak mÃj ojciec poleciÅ banku

fundusz ten jest zÅoÅony w mojego zmarÅego ojca konto bankowe jednego z bankÃw tutaj w Burkin Faso i mam zamiar daÄ wszystkie szczegÃÅy / kontakt poniewaÅ chcÄ pieniÄdzy ma zostaÄ przekazana na konto przed i przyjÅÄ do Ciebie przyÅÄczyÄ w kraju, muszÄ pilne odpowiedzi na swoje zdolnoÅci do obsÅugi to dla mnie tak, Åe powiem wam, nastÄpnym krokiem, poniewaÅ chcÄ, aby opuÅciÄ ten obÃz uchodÅcÃw jak najszybciej, Åycie tutaj jest dla mnie piekÅo, nie ma miÅoÅci, bez miÅoÅci i bez udogodnieÅ, co waÅniejsze, kocham moje studia i tutaj nic siÄ nie dzieje, a ludzie tutaj nie sÄ przyjazne, jestem naprawdÄ cierpienie w to miejsce, to jest zbyt bolesne, ale mam nadziejÄ, Åe z WaszÄ pomocÄ do przeniesienia funduszu w uwagÄ, i bÄdzie mieÄ lepsze Åycie ÅyÄ

Åaskawie daÄ mi znaÄ swojÄ gotowoÅÄ do pomocy mnie i obiecujÄ byÄ zawsze miÅy i wierny Tobie, i bÄdzie zrekompensowaÄ PaÅstwu 15% caÅoÅci funduszu, ktÃre zostanÄ przekazane na konto za pomoc i obiecujÄ, Åe spÄdzajÄ resztÄ mojego Åycia doceniam

Ja poÅlÄ wam moje zdjÄcie i mam nadziejÄ, Åe wasze i numer telefonu, abyÅmy mogli rozmawiaÄ przez telefon i ja rÃwnieÅ chciaÅbym usÅyszeÄ swÃj gÅos

dziÄkujÄ i BÃg zapÅaÄ

Z wyrazami szacunku,
Juliet
english.........


dearest,

How are you today, i hope everything is alright with you?

i decided to contact you because of my present situation, i am staying in a private charity organization under St Johns Church here in Ouagadougou Burkina-Faso and i pray that God will touch your heart to understand and give me your helping hand

i am miss, Juliet Moses Akumi, and i am a girl of 24 years old, a medical student, my father of blessed memory by name late Mr. Moses Akumi who was the a manager with CNPC oil company at the Khartoum refinery in Sudan, was killed along side with my beloved mother and our family house burnt down by the rebels during the last crisis in my country

i am now writing you from Ouagadougou Burkina-Faso where i escaped through road, and now seeking asylum in a private charity organization under St Johns Church here in Ouagadougou Burkina-Faso, you can find more of my story through the following site on the net

bbc news http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6469857.stm

so i am now in search of an honest and reliable person who will help to relocate me for a better life and to continue my studies, i have chosen to contact you because i believe you can help me, and i hope you are a reliable person who will not let me down or betray my trust

i know you may wonder why i am so soon telling you about all this, even without seeing or knowing you fully well, really something in me tells me that you are a good person and i guess i am not wrong

briefly i will like to disclose little more about myself to you and see if you can help to relocate to your country so as to continue with my studies and have a new life, and please this is a little secrete and i plead with you to keep it to yourself alone until everything is properly arranged and executed, then i will come over to join you in your country

i have the sum of $5.2 Million as an inheritance from my late father which i will like to invest in your country with your help, the reason why i need your help is based on the instruction my late father gave to the bank to release the fund to me at the age of 24 through a foreigner who can help me to invest the fund wisely, and it has been my father's desire for me to marry a foreigner, so the bank will not release the fund to me without the help of a foreigner as my father instructed the bank

this fund is deposited in my late father's bank account with one of the banks here in Burkin-Faso and i am going to give you all the details / contact because i want the money to be transferred to your account before i come over to join you in your country, i need your urgent answer of your ability to handle this for me so that i will tell you the next step because i want to leave this refugee camp as soon as possible, life here is to me a hell, no love, no affection and no amenities, more importantly, i love my studies and here nothing is happening and people here are not friendly, i am really suffering in this place, it is too painful, but i hope with your help to transferring the fund in your account, i will have a better life to live

so kindly let me know your readiness to help me and i promise to always be nice and faithful to you, i will compensate you with 15% of the total fund that will be transferred into your account for helping me, and i promise i will spend the rest of my life to appreciate you

i will send you my photo and i hope to have yours and your phone number so that we can talk through phone and i will also like to hear your voice

thank you and God bless you

sincerely yours,
JulietnajdroÅszy,

Jak siÄ dzisiaj, mam nadziejÄ, Åe wszystko jest w porzÄdku z tobÄ?

postanowiÅem skontaktowaÄ siÄ z powodu mojej obecnej sytuacji, jestem pobyt w prywatnej organizacji charytatywnej pod St Johns KoÅciÃÅ, tutaj w Wagadugu Burkina Faso i modlÄ siÄ, Åe BÃg dotknie serca, aby zrozumieÄ i podaj mi dÅoÅ

i am miss, Juliet MojÅesza Akumi, a ja jestem dziewczynÄ 24 lat, student medycyny, ojciec bÅogosÅawionej pamiÄci wedÅug nazwy Åp MojÅesza Akumi ktÃry byÅ kierownikiem z CNPC spÃÅki naftowej w rafinerii w Chartumie w Sudanie, zostaÅ zabity wraz z moim boku ukochanej matki i nasz dom rodzinny spalony przez powstaÅcÃw w czasie ostatniego kryzysu w moim kraju

PiszÄ teraz moÅna z Wagadugu Burkina-Faso, gdzie i uciekÅ przez drogi, a teraz starajÄcych siÄ o azyl w prywatnej organizacji charytatywnej pod St Johns KoÅciÃÅ, tutaj w Wagadugu Burkina-Faso, moÅna znaleÅÄ wiÄcej moich historii poprzez nastÄpujÄcÄ witrynÄ w sieci

BBC News http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6469857.stm

tak i teraz jestem w poszukiwaniu uczciwe i wiarygodne osoby, ktÃra pomoÅe przenieÅÄ mnie na lepsze Åycie i kontynuowaÄ studia, wybraÅem siÄ z TobÄ skontaktowaÄ, poniewaÅ wierzÄ, moÅesz mi pomÃc, i mam nadziejÄ, Åe sÄ wiarygodne osoby ktÃry nie pozwala mi w dÃÅ lub zdradzi moje zaufanie

Wiem, moÅna siÄ zastanawiaÄ, dlaczego jestem tak szybko informujÄcy o tym wszystkim, nawet nie widzÄc lub wiedzÄc, Åe w peÅni dobrze, naprawdÄ coÅ we mnie mÃwi mi, Åe jesteÅ dobrÄ osobÄ i sÄdzÄ, Åe siÄ nie mylÄ

krÃtko i bÄdzie jak ujawniÄ trochÄ wiÄcej o sobie do Ciebie i zobaczyÄ, czy moÅesz pomÃc przenieÅÄ siÄ do kraju, aby kontynuowaÄ studia i mieÄ nowe Åycie, i proszÄ to jest trochÄ wydzielajÄ i bÅagam, aby na bieÅÄco to do siebie, spokoju, dopÃki wszystko jest prawidÅowo ustawione, a wykonana, wtedy i przyjÅÄ do przyÅÄczenia siÄ w swoim kraju

Mam sumÄ $ 5,2 mln w spadku od mojego zmarÅego ojca, ktÃry bÄdzie jak inwestowaÄ w swÃj kraj z Twojej pomocy, dlatego potrzebujÄ waszej pomocy w oparciu o instrukcjÄ mÃj nieÅyjÄcy ojciec daÅ do banku, aby zwolniÄ fundusz mi w wieku od 24 do cudzoziemca, ktÃry moÅe mi pomÃc do inwestowania funduszu mÄdrze, i to byÅ mÃj ojciec pragnienie mnie poÅlubiÄ obcokrajowca, wiÄc bank nie wyda funduszu do mnie bez pomocy cudzoziemca jak mÃj ojciec poleciÅ banku

fundusz ten jest zÅoÅony w mojego zmarÅego ojca konto bankowe jednego z bankÃw tutaj w Burkin Faso i mam zamiar daÄ wszystkie szczegÃÅy / kontakt poniewaÅ chcÄ pieniÄdzy ma zostaÄ przekazana na konto przed i przyjÅÄ do Ciebie przyÅÄczyÄ w kraju, muszÄ pilne odpowiedzi na swoje zdolnoÅci do obsÅugi to dla mnie tak, Åe powiem wam, nastÄpnym krokiem, poniewaÅ chcÄ, aby opuÅciÄ ten obÃz uchodÅcÃw jak najszybciej, Åycie tutaj jest dla mnie piekÅo, nie ma miÅoÅci, bez miÅoÅci i bez udogodnieÅ, co waÅniejsze, kocham moje studia i tutaj nic siÄ nie dzieje, a ludzie tutaj nie sÄ przyjazne, jestem naprawdÄ cierpienie w to miejsce, to jest zbyt bolesne, ale mam nadziejÄ, Åe z WaszÄ pomocÄ do przeniesienia funduszu w uwagÄ, i bÄdzie mieÄ lepsze Åycie ÅyÄ

Åaskawie daÄ mi znaÄ swojÄ gotowoÅÄ do pomocy mnie i obiecujÄ byÄ zawsze miÅy i wierny Tobie, i bÄdzie zrekompensowaÄ PaÅstwu 15% caÅoÅci funduszu, ktÃre zostanÄ przekazane na konto za pomoc i obiecujÄ, Åe spÄdzajÄ resztÄ mojego Åycia doceniam

Ja poÅlÄ wam moje zdjÄcie i mam nadziejÄ, Åe wasze i numer telefonu, abyÅmy mogli rozmawiaÄ przez telefon i ja rÃwnieÅ chciaÅbym usÅyszeÄ swÃj gÅos

dziÄkujÄ i BÃg zapÅaÄ

Z wyrazami szacunku,
Juliet
english.........


dearest,

How are you today, i hope everything is alright with you?

i decided to contact you because of my present situation, i am staying in a private charity organization under St Johns Church here in Ouagadougou Burkina-Faso and i pray that God will touch your heart to understand and give me your helping hand

i am miss, Juliet Moses Akumi, and i am a girl of 24 years old, a medical student, my father of blessed memory by name late Mr. Moses Akumi who was the a manager with CNPC oil company at the Khartoum refinery in Sudan, was killed along side with my beloved mother and our family house burnt down by the rebels during the last crisis in my country

i am now writing you from Ouagadougou Burkina-Faso where i escaped through road, and now seeking asylum in a private charity organization under St Johns Church here in Ouagadougou Burkina-Faso, you can find more of my story through the following site on the net

bbc news http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6469857.stm

so i am now in search of an honest and reliable person who will help to relocate me for a better life and to continue my studies, i have chosen to contact you because i believe you can help me, and i hope you are a reliable person who will not let me down or betray my trust

i know you may wonder why i am so soon telling you about all this, even without seeing or knowing you fully well, really something in me tells me that you are a good person and i guess i am not wrong

briefly i will like to disclose little more about myself to you and see if you can help to relocate to your country so as to continue with my studies and have a new life, and please this is a little secrete and i plead with you to keep it to yourself alone until everything is properly arranged and executed, then i will come over to join you in your country

i have the sum of $5.2 Million as an inheritance from my late father which i will like to invest in your country with your help, the reason why i need your help is based on the instruction my late father gave to the bank to release the fund to me at the age of 24 through a foreigner who can help me to invest the fund wisely, and it has been my father's desire for me to marry a foreigner, so the bank will not release the fund to me without the help of a foreigner as my father instructed the bank

this fund is deposited in my late father's bank account with one of the banks here in Burkin-Faso and i am going to give you all the details / contact because i want the money to be transferred to your account before i come over to join you in your country, i need your urgent answer of your ability to handle this for me so that i will tell you the next step because i want to leave this refugee camp as soon as possible, life here is to me a hell, no love, no affection and no amenities, more importantly, i love my studies and here nothing is happening and people here are not friendly, i am really suffering in this place, it is too painful, but i hope with your help to transferring the fund in your account, i will have a better life to live

so kindly let me know your readiness to help me and i promise to always be nice and faithful to you, i will compensate you with 15% of the total fund that will be transferred into your account for helping me, and i promise i will spend the rest of my life to appreciate you

i will send you my photo and i hope to have yours and your phone number so that we can talk through phone and i will also like to hear your voice

thank you and God bless you

sincerely yours,
Juliet


fro 2019 to 2020 2019 2020
fro 2019 to 2020 2019 2020