The Scamdex Scam Email Archive

Subject:  pÅ™ečtÄ›te si a odpovídat na mne velmi naléhavÄ› ... od miss Annabel Akumi............. please read and reply to me very urgently …from miss Annabel Akumi
From:  Annabel Annabel <annabelakumi@gmail.com>
Date:  Tue, 23 Aug 2011 05:07:01 -0700
Category:  Generic
Date Added:  2016-07-20 15:27:46

This Email with the Subject "přečtěte si a odpovídat na mne velmi naléhavě ... od miss Annabel Akumi............. please read and reply to me very urgently …from miss Annabel Akumi" was received in one of Scamdex's honeypot email accounts on Tue, 23 Aug 2011 05:07:01 -0700 and has been classified as a Generic Scam Email. The sender shows as Annabel Annabel <annabelakumi@gmail.com>, although that address was probably spoofed. We recommend that you do not attempt to contact any persons or organizations referenced in this email, or follow any URLs as you may expose yourself to scammers and, at the very least, you will be added to their email address lists for spam purposes.

NejdraÅÅÃ,

Jakà jsi mÄl den, doufÃm, Åe vÅe je dobÅe?

Rozhodl jsem se vÃs kontaktovat, protoÅe mà souÄasnà situace, jà zÅstÃvÃm v soukromà charitativnà organizace pod St Johns cÃrkve tady v Ouagadougou Burkina Faso, a modlÃm se, Åe BÅh se dotkne vaÅeho srdce porozumÄt a dÃt mi pomocnou ruku

Jsem sleÄna, Annabel Akumi, a jsem dÃvka 24 let, student lÃkaÅskà fakulty, mÅj otec blahà pamÄti podle jmÃna koncem pana MojÅÃÅe, kterà byl Akumi manaÅer CNPC ropnou spoleÄnostà v ChartÃmu v SÃdÃnu rafinÃrie, byl zabil po boku s mou milovanou matkou a nÃÅ rodinnà dÅm vypÃlili povstalci v poslednÃch krize v naÅà zemi

Jà jsem teÄ psÃt si z Ouagadougou Burkina Faso, kde jsem utekl pÅes silnici, a nynà ÅÃdà o azyl v soukromà charitativnà organizace pod St Johns cÃrkve tady v Ouagadougou Burkina Faso, mÅÅete najÃt dalÅà svÃho pÅÃbÄhu prostÅednictvÃm nÃsledujÃcÃch strÃnek na internetu

BBC News http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6469857.stm

tak jsem se pÅi hledÃnà Äestnà a spolehlivà ÄlovÄk, kterà pomÅÅe pÅemÃstit mi v ÅÃdnÃm ze zÃpadnÃho svÄta k lepÅÃmu Åivotu a pokraÄovat ve svÃch studiÃch a vÄÅÃm, Åe jste spolehlivÃ, kdo se nenechà mÄ ani zradit dÅvÄra

VÃm, Åe se mohou divit, proÄ jsem tak brzo ÅÃkat si o tom vÅem, i bez zrakovà a vÄdomÃm, Åe jste ÃplnÄ dobÅe, opravdu nÄco ve mnÄ mi ÅÃkÃ, Åe jste dobrà ÄlovÄk a myslÃm, Åe jsem se nemÃlil

KrÃtce bych se chtÄl sdÄlit nÄco vÃce o sobÄ pro vÃs a zjistili, zda mÅÅete pomoci se pÅestÄhovat do zemÄ, s cÃlem pokraÄovat ve studiu a novà Åivot, a prosÃm, to je trochu vyluÄujà a budu souditi s vÃmi, aby si to pro sebe sama, aÅ je vÅe ÅÃdnÄ sjednanou a vyhotovenou, pak jsem se pÅijÃt, aby s vÃmi ve vaÅà zemi

MÃm ÄÃstku ve vÃÅi 5,2 milionu jako dÄdictvà od svÃho zesnulÃho otce, kterà mi bude lÃbit investovat ve svà zemi s vaÅà pomocÃ, je dÅvod, proÄ potÅebuji vaÅi pomoc na zÃkladÄ pokynu MÅj zesnulà otec dal do banky, aby se uvolnil fond mi ve vÄku 24 aÅ cizince, kterà mi mÅÅe pomoci investovat fondu moudÅe, a to byl mÅj otec je pÅÃnÃ, abych si vzala cizince, tak bude banka neuvolnà fondu pro mÄ bez pomoci cizince jako mÅj otec pokyn bance

Tento fond je uloÅen v mà zesnulÃho otce na bankovnà ÃÄet u jednà z bank zde v Burkina Faso a budu vÃm vÅechny detaily / kontakt, protoÅe chci, aby penÃze, kterà majà bÃt pÅevedeny na VÃÅ ÃÄet, neÅ jsem pÅijel do vÃmi ve vaÅà zemi, budu kompenzovat vÃm 15% z celkovÃho fondu a mÅÅete takà pomoct investovat svà vlastnà ÄÃst na nÄjakà dobrà obchod, chci dokonÄit svà studia, protoÅe jsem chtÄl bÃt lÃkaÅem, abych mohl pozitivnÄ pÅispÄt k lidstvu, potÅebuji vaÅi rychlou odpovÄÄ na vaÅi schopnost zvlÃdnout pro mÄ tak, Åe Åeknu vÃm, je dalÅÃm krokem, protoÅe chci, aby tuto uprchlickÃho tÃbora co nejdÅÃve, Åivot je pro mÄ peklo, bez lÃsky, bez nÃklonnosti a bez vybavenÃ, coÅ je dÅleÅitÄjÅÃ, mÃm rÃda svà studium, a tady se nic nedÄje a lidà jsou zde nenà pÅÃtelskÃ, mÃm opravdu utrpenà na tomto mÃstÄ, je to pÅÃliÅ bolestivÃ, ale doufÃm, Åe s VaÅà pomocà k pÅevodu fondu na vaÅem ÃÄtu , budu mÃt lepÅà Åivot ÅÃt

tak laskavÄ dejte mi vÄdÄt vaÅe pÅipravenost, aby mi pomohl, a slibuji, Åe vÅdy milà a vÄrnà k vÃm, jsem rÃd, Åe se vÃm zaplatit 15% z celkovÃho fondu za pomoc, a takà mÅÅete mi pomoci investovat fondu, zatÃmco I pokraÄovat ve svÃm studiu, protoÅe jsem chtÄl bÃt lÃkaÅem, je mÃm pÅÃnÃm, aby pozitivnÄ pÅispÃvat k lidstvu

PoÅlu vÃm foto a doufÃm, Åe vy a vaÅe telefonnà ÄÃslo, abychom mohli mluvit pÅes telefon a jà se takà rÃda slyÅela vÃÅ hlas

DÄkuji vÃm a BÅh vÃm Åehnej

S pozdravem,
Annabel

ENGLISH........................................................................................

Dearest,

how was your day, i hope everything is well with you?

i decided to contact you because of my present situation, i am staying in a private charity organization under St Johns Church here in Ouagadougou Burkina-Faso and i pray that God will touch your heart to understand and give me your helping hand

i am miss, Annabel  Akumi, and i am a girl of 24 years old, a medical student, my father of blessed memory by name late Mr. Moses Akumi who was the a manager with CNPC oil company at the Khartoum refinery in Sudan, was killed along side with my beloved mother and our family house burnt down by the rebels during the last crisis in my country

i am now writing you from Ouagadougou Burkina-Faso where i escaped through road, and now seeking asylum in a private charity organization under St Johns Church here in Ouagadougou Burkina-Faso, you can find more of my story through the following site on the net

bbc news http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6469857.stm

so i am now in search of an honest and reliable person who will help to relocate me in any of the western world for a better life and to continue my studies and i believe you are a reliable person who will not let me down or betray my trust

i know you may wonder why i am so soon telling you about all this, even without seeing or knowing you fully well, really something in me tells me that you are a good person and i guess i am not wrong

briefly i will like to disclose little more about myself to you and see if you can help to relocate to your country so as to continue with my studies and have a new life, and please this is a little secrete and i plead with you to keep it to yourself alone until everything is properly arranged and executed, then i will come over to join you in your country

i have the sum of $5.2 Million as an inheritance from my late father which i will like to invest in your country with your help, the reason why i need your help is based on the instruction my late father gave to the bank to release the fund to me at the age of 24 through a foreigner who can help me to invest the fund wisely, and it has been my father's desire for me to marry a foreigner, so the bank will not release the fund to me without the help of a foreigner as my father instructed the bank

this fund is deposited in my late father's bank account with one of the banks here in Burkina-Faso and i am going to give you all the details / contact because i want the money to be transferred to your account before i come over to join you in your country, I will compensate you with 15% of the total fund and you can also help me to invest my own part into any good business, I want to finish my studies because I want to be a doctor so that I can contribute positively to humanity, i need your urgent answer of your ability to handle this for me so that i will tell you the next step because i want to leave this refugee camp as soon as possible, life here is to me a hell, no love, no affection and no amenities, more importantly, i love my studies and here nothing is happening and people here are not friendly, i am really suffering in this place, it is too painful, but i hope with your help to transferring the fund in your account, i will have a better life to live

so kindly let me know your readiness to help me and i promise to always be nice and faithful to you, I will glad to compensate you with 15% of the total fund for helping me, and you can also help me to invest the fund while I continue my studies because I want to be a doctor, it is my desire to contribute positively to humanity

i will send you my photo and i hope to have yours and your phone number so that we can talk through phone and i will also like to hear your voice

thank you and God bless you

sincerely yours,
Annabel


NejdraÅÅÃ,

Jakà jsi mÄl den, doufÃm, Åe vÅe je dobÅe?

Rozhodl jsem se vÃs kontaktovat, protoÅe mà souÄasnà situace, jà zÅstÃvÃm v soukromà charitativnà organizace pod St Johns cÃrkve tady v Ouagadougou Burkina Faso, a modlÃm se, Åe BÅh se dotkne vaÅeho srdce porozumÄt a dÃt mi pomocnou ruku

Jsem sleÄna, Annabel Akumi, a jsem dÃvka 24 let, student lÃkaÅskà fakulty, mÅj otec blahà pamÄti podle jmÃna koncem pana MojÅÃÅe, kterà byl Akumi manaÅer CNPC ropnou spoleÄnostà v ChartÃmu v SÃdÃnu rafinÃrie, byl zabil po boku s mou milovanou matkou a nÃÅ rodinnà dÅm vypÃlili povstalci v poslednÃch krize v naÅà zemi

Jà jsem teÄ psÃt si z Ouagadougou Burkina Faso, kde jsem utekl pÅes silnici, a nynà ÅÃdà o azyl v soukromà charitativnà organizace pod St Johns cÃrkve tady v Ouagadougou Burkina Faso, mÅÅete najÃt dalÅà svÃho pÅÃbÄhu prostÅednictvÃm nÃsledujÃcÃch strÃnek na internetu

BBC News http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6469857.stm

tak jsem se pÅi hledÃnà Äestnà a spolehlivà ÄlovÄk, kterà pomÅÅe pÅemÃstit mi v ÅÃdnÃm ze zÃpadnÃho svÄta k lepÅÃmu Åivotu a pokraÄovat ve svÃch studiÃch a vÄÅÃm, Åe jste spolehlivÃ, kdo se nenechà mÄ ani zradit dÅvÄra

VÃm, Åe se mohou divit, proÄ jsem tak brzo ÅÃkat si o tom vÅem, i bez zrakovà a vÄdomÃm, Åe jste ÃplnÄ dobÅe, opravdu nÄco ve mnÄ mi ÅÃkÃ, Åe jste dobrà ÄlovÄk a myslÃm, Åe jsem se nemÃlil

KrÃtce bych se chtÄl sdÄlit nÄco vÃce o sobÄ pro vÃs a zjistili, zda mÅÅete pomoci se pÅestÄhovat do zemÄ, s cÃlem pokraÄovat ve studiu a novà Åivot, a prosÃm, to je trochu vyluÄujà a budu souditi s vÃmi, aby si to pro sebe sama, aÅ je vÅe ÅÃdnÄ sjednanou a vyhotovenou, pak jsem se pÅijÃt, aby s vÃmi ve vaÅà zemi

MÃm ÄÃstku ve vÃÅi 5,2 milionu jako dÄdictvà od svÃho zesnulÃho otce, kterà mi bude lÃbit investovat ve svà zemi s vaÅà pomocÃ, je dÅvod, proÄ potÅebuji vaÅi pomoc na zÃkladÄ pokynu MÅj zesnulà otec dal do banky, aby se uvolnil fond mi ve vÄku 24 aÅ cizince, kterà mi mÅÅe pomoci investovat fondu moudÅe, a to byl mÅj otec je pÅÃnÃ, abych si vzala cizince, tak bude banka neuvolnà fondu pro mÄ bez pomoci cizince jako mÅj otec pokyn bance

Tento fond je uloÅen v mà zesnulÃho otce na bankovnà ÃÄet u jednà z bank zde v Burkina Faso a budu vÃm vÅechny detaily / kontakt, protoÅe chci, aby penÃze, kterà majà bÃt pÅevedeny na VÃÅ ÃÄet, neÅ jsem pÅijel do vÃmi ve vaÅà zemi, budu kompenzovat vÃm 15% z celkovÃho fondu a mÅÅete takà pomoct investovat svà vlastnà ÄÃst na nÄjakà dobrà obchod, chci dokonÄit svà studia, protoÅe jsem chtÄl bÃt lÃkaÅem, abych mohl pozitivnÄ pÅispÄt k lidstvu, potÅebuji vaÅi rychlou odpovÄÄ na vaÅi schopnost zvlÃdnout pro mÄ tak, Åe Åeknu vÃm, je dalÅÃm krokem, protoÅe chci, aby tuto uprchlickÃho tÃbora co nejdÅÃve, Åivot je pro mÄ peklo, bez lÃsky, bez nÃklonnosti a bez vybavenÃ, coÅ je dÅleÅitÄjÅÃ, mÃm rÃda svà studium, a tady se nic nedÄje a lidà jsou zde nenà pÅÃtelskÃ, mÃm opravdu utrpenà na tomto mÃstÄ, je to pÅÃliÅ bolestivÃ, ale doufÃm, Åe s VaÅà pomocà k pÅevodu fondu na vaÅem ÃÄtu , budu mÃt lepÅà Åivot ÅÃt

tak laskavÄ dejte mi vÄdÄt vaÅe pÅipravenost, aby mi pomohl, a slibuji, Åe vÅdy milà a vÄrnà k vÃm, jsem rÃd, Åe se vÃm zaplatit 15% z celkovÃho fondu za pomoc, a takà mÅÅete mi pomoci investovat fondu, zatÃmco I pokraÄovat ve svÃm studiu, protoÅe jsem chtÄl bÃt lÃkaÅem, je mÃm pÅÃnÃm, aby pozitivnÄ pÅispÃvat k lidstvu

PoÅlu vÃm foto a doufÃm, Åe vy a vaÅe telefonnà ÄÃslo, abychom mohli mluvit pÅes telefon a jà se takà rÃda slyÅela vÃÅ hlas

DÄkuji vÃm a BÅh vÃm Åehnej

S pozdravem,
Annabel

ENGLISH........................................................................................

Dearest,

how was your day, i hope everything is well with you?

i decided to contact you because of my present situation, i am staying in a private charity organization under St Johns Church here in Ouagadougou Burkina-Faso and i pray that God will touch your heart to understand and give me your helping hand

i am miss, Annabel  Akumi, and i am a girl of 24 years old, a medical student, my father of blessed memory by name late Mr. Moses Akumi who was the a manager with CNPC oil company at the Khartoum refinery in Sudan, was killed along side with my beloved mother and our family house burnt down by the rebels during the last crisis in my country

i am now writing you from Ouagadougou Burkina-Faso where i escaped through road, and now seeking asylum in a private charity organization under St Johns Church here in Ouagadougou Burkina-Faso, you can find more of my story through the following site on the net

bbc news http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6469857.stm

so i am now in search of an honest and reliable person who will help to relocate me in any of the western world for a better life and to continue my studies and i believe you are a reliable person who will not let me down or betray my trust

i know you may wonder why i am so soon telling you about all this, even without seeing or knowing you fully well, really something in me tells me that you are a good person and i guess i am not wrong

briefly i will like to disclose little more about myself to you and see if you can help to relocate to your country so as to continue with my studies and have a new life, and please this is a little secrete and i plead with you to keep it to yourself alone until everything is properly arranged and executed, then i will come over to join you in your country

i have the sum of $5.2 Million as an inheritance from my late father which i will like to invest in your country with your help, the reason why i need your help is based on the instruction my late father gave to the bank to release the fund to me at the age of 24 through a foreigner who can help me to invest the fund wisely, and it has been my father's desire for me to marry a foreigner, so the bank will not release the fund to me without the help of a foreigner as my father instructed the bank

this fund is deposited in my late father's bank account with one of the banks here in Burkina-Faso and i am going to give you all the details / contact because i want the money to be transferred to your account before i come over to join you in your country, I will compensate you with 15% of the total fund and you can also help me to invest my own part into any good business, I want to finish my studies because I want to be a doctor so that I can contribute positively to humanity, i need your urgent answer of your ability to handle this for me so that i will tell you the next step because i want to leave this refugee camp as soon as possible, life here is to me a hell, no love, no affection and no amenities, more importantly, i love my studies and here nothing is happening and people here are not friendly, i am really suffering in this place, it is too painful, but i hope with your help to transferring the fund in your account, i will have a better life to live

so kindly let me know your readiness to help me and i promise to always be nice and faithful to you, I will glad to compensate you with 15% of the total fund for helping me, and you can also help me to invest the fund while I continue my studies because I want to be a doctor, it is my desire to contribute positively to humanity

i will send you my photo and i hope to have yours and your phone number so that we can talk through phone and i will also like to hear your voice

thank you and God bless you

sincerely yours,
Annabel


fro to
fro to