The Scamdex Scam Email Archive

Subject:  Od: p?n Simone Turner
From:  Mr Simone Turner <acct.contfarmkalimantan@sieradproduce.com>
Date:  Sun, 29 Oct 2017 18:21:07 -0400
Date Added:  2018-08-16 14:37:22

This Email with the Subject "Od: p?n Simone Turner" was received in one of Scamdex's honeypot email accounts on Sun, 29 Oct 2017 18:21:07 -0400 and has been classified as a Advance Fee Fraud/419 Scam Email. The sender shows as Mr Simone Turner <acct.contfarmkalimantan@sieradproduce.com>, although that address was probably spoofed. We recommend that you do not attempt to contact any persons or organizations referenced in this email, or follow any URLs as you may expose yourself to scammers and, at the very least, you will be added to their email address lists for spam purposes.

Od: pÃn Simone Turner
SÃkromnà ââtelefÃnne ÄÃslo: +447 0457 67766


Prijmite svoje ospravedlnenie, ak moja poÅta nespÄÅa vaÅu osobnà etiku. PredstavÃm sa ako pÃn Simone Turner; Som obÄanom PanenskÃch ostrovov Britskà obÄan v LondÃne. RiaditeÄ v oddelenà riadenia ÃÄtu, ktorà tu kontroluje vo finanÄnej sieti SpojenÃho krÃÄovstva.

Toto je detail toho, Äo chcem, aby ste sa zÃÄastnili jednÃho z naÅich ÃÄtov s bilanciou 8 miliÃnov pÃÅsto tisÃc britskÃch libier. Je neÄinnà a nie je otvorenà Moje vyÅetrovania a potvrdenia, majiteÄ tohto ÃÄtu, meno cudzinca (Dr. Hassan Manzoor Hassan), ktorà zomrel s celou svojou rodinou v SÃrii.

DÃvam vaÅe povolenie, aby som vÃs ako pozostalÃho / prijÃmateÄa odovzdal zosnulÃmu, aby ste mohli vÃnosy z tohto ÃÄtu ocenenà na (FIRST MILIENT PÃVOD BRITSKÃCH POUNDS STERLING) zaplatiÅ na svoj vlastnà bankovà ÃÄet vo vaÅej krajine.

Toto sa bude platiÅ alebo zdieÄaÅ v nasledujÃcich percentÃch, 55% pre mÅa a 45% pre vÃs, 5% sa pouÅije na vÅetky nÃklady, ktorà vzniknÃ. VÅetky potrebnà prÃvne dokumenty, ktorà moÅno pouÅiÅ na vrÃtenie tohto nÃroku, sà nÃm zabezpeÄenÃ.

ProsÃm, dajte mi nasledujÃce, pretoÅe mÃme 7 dnà na dokonÄenie.
Je to veÄmi naliehavÃ.

1. Celà meno.
2. VaÅe priame mobilnà ÄÃslo.
3. VaÅa kontaktnà adresa.
4. VÃÅ vek
5. VaÅe povolanie.
6. ÄÃslo faxu.

Tento fond moÅno investovaÅ do vÃroby alebo do poÄnohospodÃrskeho spracovania. premÃÅÄaÅ o tom a odpovedaÅ na mÅa

S pozdravom,
PÃn Simon Turner
+447 0457 67766

Od: pÃn Simone TurnerSÃkromnà ââtelefÃnne ÄÃslo: +447 0457 67766

Prijmite svoje ospravedlnenie, ak moja poÅta nespÄÅa vaÅu osobnà etiku. PredstavÃm sa ako pÃn Simone Turner; Som obÄanom PanenskÃch ostrovov Britskà obÄan v LondÃne. RiaditeÄ v oddelenà riadenia ÃÄtu, ktorà tu kontroluje vo finanÄnej sieti SpojenÃho krÃÄovstva.
Toto je detail toho, Äo chcem, aby ste sa zÃÄastnili jednÃho z naÅich ÃÄtov s bilanciou 8 miliÃnov pÃÅsto tisÃc britskÃch libier. Je neÄinnà a nie je otvorenà Moje vyÅetrovania a potvrdenia, majiteÄ tohto ÃÄtu, meno cudzinca (Dr. Hassan Manzoor Hassan), ktorà zomrel s celou svojou rodinou v SÃrii.
DÃvam vaÅe povolenie, aby som vÃs ako pozostalÃho / prijÃmateÄa odovzdal zosnulÃmu, aby ste mohli vÃnosy z tohto ÃÄtu ocenenà na (FIRST MILIENT PÃVOD BRITSKÃCH POUNDS STERLING) zaplatiÅ na svoj vlastnà bankovà ÃÄet vo vaÅej krajine.
Toto sa bude platiÅ alebo zdieÄaÅ v nasledujÃcich percentÃch, 55% pre mÅa a 45% pre vÃs, 5% sa pouÅije na vÅetky nÃklady, ktorà vzniknÃ. VÅetky potrebnà prÃvne dokumenty, ktorà moÅno pouÅiÅ na vrÃtenie tohto nÃroku, sà nÃm zabezpeÄenÃ.
ProsÃm, dajte mi nasledujÃce, pretoÅe mÃme 7 dnà na dokonÄenie.Je to veÄmi naliehavÃ.
1. Celà meno.2. VaÅe priame mobilnà ÄÃslo.3. VaÅa kontaktnà adresa.4. VÃÅ vek5. VaÅe povolanie.6. ÄÃslo faxu.
Tento fond moÅno investovaÅ do vÃroby alebo do poÄnohospodÃrskeho spracovania. premÃÅÄaÅ o tom a odpovedaÅ na mÅa
S pozdravom,PÃn Simon Turner+447 0457 67766

fro 2019 to 2020 2019 2020
fro 2019 to 2020 2019 2020