Scam Emails Archive : Generic

Subject: citibank オンライン通知

From: "citibank" <mail@citibank.co.jp>


This email with the subject "citibank オンライン通知" was received in one of Scamdex's honeypot email accounts on Mon, 06 Jul 2015 20:16:07 -0700 and has been classified as a Generic Scam.

The sender was "citibank" <mail@citibank.co.jp>, although it may have been spoofed.
ãåæåä

æäããããçççååããåè(Citibank)ã
ææãããäèãããæåããããããããããããããããããååããããããããããããããäãæçããããããã
ããæçãããåæããããããããããäèãããããããããããããããããããææããæçããèéãåçããããããããããããã

æåããããããããäèãéããã:

- çåããããããããããåæãããããããäåãããããããéãããããããããããããããããã

- ãããããããæåãããããããããããäãããããããããããéãåçããããã

- åéãããããããäçãããããããããèåãããããããååããããããåèããã

äãããããããããããããããããããããããæçãããããåèäéãåããååäããã

http://merchantsecuritiesfinancialeducation.com/ci/public_html/www.citibank.co.jp/JPGCB/JPS/portal/SignonLocaleSwitch.html


åè(Citibank)ãéåããããéãæåèããäçãææãåäããæäããããããããçãéçãããããã
ããããããèéãææããçãæåèãæçãåããããããã
åè(Citibank)ãããåæãæææéãåãããååãççããåéãèäãèããããã

ãããããããããéããããããã


(Citibank) ããããããããããé


Place your ad here
Loading...