The Scamdex Scam Email Archive - Employment/Job o

Subject:  Greeting to you
From:  "Amjad Hussameddin" <amjadhuah@gmail.com>
Date:  Tue, 30 Sep 2014 09:16:23 -0700

A Scam Email with the Subject "Greeting to you" was received in one of Scamdex's honeypot email accounts on Tue, 30 Sep 2014 09:16:23 -0700 and has been classified as a Employment/Job Scam. The sender was "Amjad Hussameddin" <amjadhuah@gmail.com>, although it may have been spoofed.

ØÙØÙØÙ ØÙÙÙÙ
ØØÙÙ ØÙØÙØÙ ØÙØØØ ØØØÙ ØÙØÙÙ ØÙØØÙØÙ ÙØÙØ ÙÙ ØÙØÙØ , ØÙØ ØØÙØ ØÙ ØÙØØ ØÙÙÙ ØØÙÙ ØØØÙ ÙØØÙØ , ÙÙÙÙ ØÙØ ÙØ ØÙØØ ØÙ ØØØ ÙØØØÙ ØÙ ÙØ ØØØØÙÙ ØØØÙØÙ ÙØÙØØ ØÙÙ ÙØØØØØÙ ÙØØØ ÙØØØØÙÙ ØØØØÙØÙ ÙØÙÙØØÙ ØØÙ ÙØØÙ ØØØØØ ØÙØØØ ØÙØØ ÙÙØ ØØØ ÙÙÙÙ ÙØÙØØÙ . ØØÙØØØ ØÙ ØØÙØ ÙÙÙ ØØØÙ ØÙÙÙ ÙÙÙ