Scam Emails Archive : Employment/Job

Subject: Greeting to you

From: "Amjad Hussameddin" <amjadhuah@gmail.com>


This email with the subject "Greeting to you" was received in one of Scamdex's honeypot email accounts on Tue, 30 Sep 2014 09:16:23 -0700 and has been classified as a Employment/Job Scam.

The sender was "Amjad Hussameddin" <amjadhuah@gmail.com>, although it may have been spoofed.

ØÙØÙØÙ ØÙÙÙÙ
ØØÙÙ ØÙØÙØÙ ØÙØØØ ØØØÙ ØÙØÙÙ ØÙØØÙØÙ ÙØÙØ ÙÙ ØÙØÙØ , ØÙØ ØØÙØ ØÙ ØÙØØ ØÙÙÙ ØØÙÙ ØØØÙ ÙØØÙØ , ÙÙÙÙ ØÙØ ÙØ ØÙØØ ØÙ ØØØ ÙØØØÙ ØÙ ÙØ ØØØØÙÙ ØØØÙØÙ ÙØÙØØ ØÙÙ ÙØØØØØÙ ÙØØØ ÙØØØØÙÙ ØØØØÙØÙ ÙØÙÙØØÙ ØØÙ ÙØØÙ ØØØØØ ØÙØØØ ØÙØØ ÙÙØ ØØØ ÙÙÙÙ ÙØÙØØÙ . ØØÙØØØ ØÙ ØØÙØ ÙÙÙ ØØØÙ ØÙÙÙ ÙÙÙ


Place your ad here
Loading...