The Scamdex Scam Email Archive - Generic o

Subject:  Your Mailbox Has Exceeded The Storage Limit
From:  Nguyen Thi Minh Hien <Nguyen.ThiMinhHien@vietinbank.vn>
Date:  Mon, 30 Jan 2012 04:40:30 -0800

A Scam Email with the Subject "Your Mailbox Has Exceeded The Storage Limit" was received in one of Scamdex's honeypot email accounts on Mon, 30 Jan 2012 04:40:30 -0800 and has been classified as a Generic Scam. The sender was Nguyen Thi Minh Hien <Nguyen.ThiMinhHien@vietinbank.vn>, although it may have been spoofed.

Your Mailbox Has Exceeded The Storage Limit As Set By the Administrator CLICK HERE: To Re-Validate Your Mailbox. Thanks. System Administrator center.Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam lưu ư:
Nội dung của email này chỉ được gửi và chỉ nhằm mục đích sử dụng cho đúng người nhận. Nếu bạn không đúng là người nhận liên quan th́ email này đă được gửi tới bạn do sai sót. Bất kỳ tiết lộ, sao chép, phân phối hoặc hành động dựa trên các thông tin trong email là bị cấm và có thể là trái pháp luật. Nếu bạn vô t́nh nhận được email này, xin vui ḷng liên hệ với người gửi và xóa email này trên máy tính của bạn.


VIETINBANK’S IMPORTANT NOTICE:
The contents of this e-mail are confidential to the addressee and are intended solely for recipients use. If you are not the addressee, you have received this email in error. Any disclosure, copy, distribution or action take in reliance on it is prohibited and may be unlawful. If you receive this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.