The Scamdex Scam Email Archive - Generic o

Subject:  HELLO
From:  Juliet Dosi <kassala_j@yahoo.com>
Date:  Fri, 23 Dec 2011 07:14:50 -0800

A Scam Email with the Subject "HELLO" was received in one of Scamdex's honeypot email accounts on Fri, 23 Dec 2011 07:14:50 -0800 and has been classified as a Generic Scam. The sender was Juliet Dosi <kassala_j@yahoo.com>, although it may have been spoofed.

ÙØØØØ

ØÙØ ÙØÙØ ØÙÙÙÙØ Ø ÙÙØÙØ ÙÙÙØ
ÙØØÙÙÙ ØÙ ÙÙÙÙ ÙÙÙ ÙØØÙÙÙ Ø
ÙØØÙÙ ÙÙ ÙÙ ØÙØ ØÙ ØØØÙØ ØÙØØØØØÙ ÙØÙØØØØØ ÙØÙØØ ØÙØØ
ØÙØØØÙØ ÙÙ ØØØØØ ØÙ ØØØØÙ ØÙØÙÙØØ ÙØÙØØØÙØ ÙØØ Ø
ÙØØØØÙ ØÙ ÙØØÙ ÙÙ ØÙØØ ØÙØÙ ØØÙÙØØØ ÙÙ Ø ØØØ ÙÙØ ØÙØØ ÙÙ.
ØÙØ ÙÙ ØÙÙÙÙØ.
HELLO

Am miss Juliet ,interested in you,
and wish to have you as my friend,
for a friend is all about Respect, Admiration and love passion also
friendship is consist of sharing of ideas and planing together,
i intend to send you my picture for you, if you reply me.
thanks from Juliet.