The Scamdex Scam Email Archive

Subject:  please read and reply to me very urgently ...... from miss Victoria Jackson Abasi................Prosím pÅ™ečtÄ›te si a odpovídat na mÄ› velmi naléhavÄ› ...... slečna Victoria Jackson Abasi
From:  Victoria Victoria <julietakumi111@gmail.com>
Date:  Mon, 12 Sep 2011 12:57:17 -0700
Category:  Generic

NejdraÅÅÃ,

Jsem rÃd, Åe psÃt, doufÃm, Åe vÅe je dobÅe?

Jsem se do mà mysli, aby vÃs kontaktovali kvÅli svà souÄasnà situace tady v uprchlickÃm tÃboÅe, a modlÃm se, Åe BÅh se dotkne vaÅeho srdce a dà vÃm sluÅnosti, aby mi pomohl

Mà jmÃno je Miss Victoria Jackson Abasi Saitoti, jsem 24 let dÄvÄe, byl jsem ve svÃm druhÃm roce v oblasti vÄdy zdravotnictvà Univerzity pÅed problÃmem v zemi zaÄala, jsem z Nairobi v Keni, ale nynà jsem s bydliÅtÄm v uprchlickÃm tÃboÅe v Burkina Faso

MÅj otec blahà pamÄti podle jmÃna konci pan Jackson Abasi Saitoti, kterà byl vedoucà sekce s Dalbit ropy v Nairobi v Keni, byl mÅj milovanà otec spÃlen Åivà po boku se svou milovanou matkou a nÃÅ rodinnà dÅm vypÃlili povstalci v poslednÃch Krize v mà zemi

MÅÅete si pÅeÄÃst vÃce o mimoÅÃdnou udÃlost prostÅednictvÃm nÃÅe strÃnce:

http://www.msnbc.msn.com/id/22460182/ns/world_news-africa/t/mob-kills-kenya-church/

po pohÅbu mÃch rodiÄÅ, moje macecha chytil vÅechno, co mÄl mÅj otec, a poslal mÄ z mÃho rodinnÃho domu, a ona tvrdila, vÅe MÅj zesnulà otec vlastnà proto, Åe je bezdÄtnÃ, a tak se posÃlat lidi, aby mÄ zabil, protoÅe se bojÃ, Åe jsem by se mohli pokusit pomstÃt vÅecko zlÃ, kdyÅ se na mÄ, ale kdyÅ mÄ vidÄl zabijÃky, ale tvrdà Åkoda na mÄ a Åekl mi, Åe pokud poslal moje macecha mÄ zabÃt, tak mÄ poÅÃdal, abych ÅÃt naÅe zemÄ KeÅa okamÅitÄ Chci ÅÃt

KrÃtce bych se chtÄl sdÄlit nÄco vÃce o sobÄ pro vÃs a uvidÃme, jestli mi mÅÅe pomoci pÅesÃdlit do zemÄ, s cÃlem pokraÄovat ve studiu a novà Åivot, a prosÃm, to je trochu vyluÄujà a budu souditi s vÃmi, aby si to pro sebe sama, aÅ je vÅe ÅÃdnÄ sjednanou a vyhotovenou, pak jsem se pÅijÃt, aby s vÃmi ve vaÅà zemi
 
MÃm ÄÃstku ve vÃÅi 3,8 milionu jako dÄdictvà od svÃho zesnulÃho otce, kterà mi bude lÃbit investovat ve svà zemi s vaÅà pomocÃ, potÅebuji vaÅi pomoc, protoÅe mÅj zesnulà otec pokyn bance, aby se uvolnil fondu pro mÄ ve vÄku 24 aÅ cizinec, kterà mi mÅÅe pomoci investovat fondu moudÅe, a to byl mÅj otec touha po mÄ ÅÃt v cizà zemi, tak bude banka neuvolnà fondu pro mÄ bez pomoci cizince jako mÅj otec pokyn bance
 
Tento fond je uloÅen v mà zesnulÃho otce na bankovnà ÃÄet u jednà z bank zde v Burkina Faso a budu vÃm vÅechny detaily / kontakt, protoÅe chci, aby penÃze, kterà majà bÃt pÅevedeny na VÃÅ ÃÄet, neÅ jsem pÅijel do vÃmi ve vaÅà zemi,

PotÅebuji vaÅi nalÃhavou odpovÄÄ na svou schopnost zvlÃdnout to pro mÄ, abych vÃm Åekne, je dalÅÃm krokem, protoÅe chci opustit tento uprchlickÃho tÃbora co nejdÅÃve, je situace v tomto mÃstÄ je velmi obtÃÅnÃ, coÅ je dÅleÅitÄjÅÃ, mÃm rÃda svà Studie a lidà jsou zde nenà pÅÃtelskÃ, mÃm opravdu utrpenà na tomto mÃstÄ, je to pÅÃliÅ bolestivÃ, ale doufÃm, Åe s VaÅà pomocà k pÅenosu fondu na svÃm ÃÄtu, budu mÃt lepÅà Åivot ÅÃt
 
tak laskavÄ dejte mi vÄdÄt vaÅe pÅipravenost, aby mi pomohl, a slibuji, Åe vÅdy je hezkÃ, a vÄrnÃ, budu rÃd vÃm zaplatit 25% z celkovÃho fondu za pomoc, a takà mÅÅete mi pomoci investovat fondu kdyÅ jsem pokraÄovat ve svÃm studiu, protoÅe jsem chtÄl bÃt lÃkaÅem, je mÃm pÅÃnÃm, aby pozitivnÄ pÅispÃvat k lidstvu
 
PoÅlu vÃm foto a doufÃm, Åe vy a vaÅe telefonnà ÄÃslo, abychom mohli mluvit pÅes telefon a jà se takà rÃda slyÅela vÃÅ hlas
 
DÄkuji vÃm a BÅh vÃm Åehnej
 
S pozdravem,
Victoria

ENGLISH...............

Dearest,

I am glad to write to you, I hope everything is well with you?

I made up my mind to contact you because of my present situation here in the refugee camp, and I pray that God will touch your heart and give you the grace to help me

My name is Miss Victoria Jackson Abasi Saitoti, I am a 24 years old girl, I was in my second year in the university health science before the problem in the country started, I am from Nairobi in Kenya, but I am now residing in a refugee camp in Burkina Faso

my father of blessed memory by name late Mr. Jackson Abasi Saitoti who was the section manager with Dalbit Petroleum at Nairobi, Kenya, my beloved father was burnt alive along side with my beloved mother and our family house burnt down by the rebels during the last crisis in my country

You can read more about the incident through the below site:

http://www.msnbc.msn.com/id/22460182/ns/world_news-africa/t/mob-kills-kenya-church/

after the burial of my parents, my step mother seized everything my father had and sent me out of my family house, and she claimed everything my late father own because she is childless, so she send people to kill me because she is afraid that I might try to revenge all the wickedness she did to me, but when the killers saw me, they hard pity on me and told me that they where sent by my step mother to kill me, so they asked me to live our country Kenya immediately if I want to live

briefly i will like to disclose little more about myself to you and see if you can help me to relocate to your country so as to continue with my studies and have a new life, and please this is a little secrete and i plead with you to keep it to yourself alone until everything is properly arranged and executed, then i will come over to join you in your country
 
i have the sum of $3.8 Million as an inheritance from my late father which i will like to invest in your country with your help, i need your help because my late father instructed the bank to release the fund to me at the age of 24 through a foreigner who can help me to invest the fund wisely, and it has been my father's desire for me to live in a foreign country, so the bank will not release the fund to me without the help of a foreigner as my father instructed the bank
 
this fund is deposited in my late father's bank account with one of the banks here in Burkina-Faso and i am going to give you all the details / contact because i want the money to be transferred to your account before i come over to join you in your country,

i need your urgent answer of your ability to handle this for me so that i will tell you the next step because i want to leave this refugee camp as soon as possible, the situation of this place is very difficult, more importantly, i love my studies and people here are not friendly, i am really suffering in this place, it is too painful, but i hope with your help to transferring the fund in your account, i will have a better life to live
 
so kindly let me know your readiness to help me and i promise to always be nice and faithful to you, I will be glad to compensate you with 25% of the total fund for helping me, and you can also help me to invest the fund while I continue my studies because I want to be a doctor, it is my desire to contribute positively to humanity
 
i will send you my photo and i hope to have yours and your phone number so that we can talk through phone and i will also like to hear your voice
 
thank you and God bless you
 
sincerely yours,
VictoriaNejdraÅÅÃ,

Jsem rÃd, Åe psÃt, doufÃm, Åe vÅe je dobÅe?

Jsem se do mà mysli, aby vÃs kontaktovali kvÅli svà souÄasnà situace tady v uprchlickÃm tÃboÅe, a modlÃm se, Åe BÅh se dotkne vaÅeho srdce a dà vÃm sluÅnosti, aby mi pomohl

Mà jmÃno je Miss Victoria Jackson Abasi Saitoti, jsem 24 let dÄvÄe, byl jsem ve svÃm druhÃm roce v oblasti vÄdy zdravotnictvà Univerzity pÅed problÃmem v zemi zaÄala, jsem z Nairobi v Keni, ale nynà jsem s bydliÅtÄm v uprchlickÃm tÃboÅe v Burkina Faso

MÅj otec blahà pamÄti podle jmÃna konci pan Jackson Abasi Saitoti, kterà byl vedoucà sekce s Dalbit ropy v Nairobi v Keni, byl mÅj milovanà otec spÃlen Åivà po boku se svou milovanou matkou a nÃÅ rodinnà dÅm vypÃlili povstalci v poslednÃch Krize v mà zemi

MÅÅete si pÅeÄÃst vÃce o mimoÅÃdnou udÃlost prostÅednictvÃm nÃÅe strÃnce:

http://www.msnbc.msn.com/id/22460182/ns/world_news-africa/t/mob-kills-kenya-church/

po pohÅbu mÃch rodiÄÅ, moje macecha chytil vÅechno, co mÄl mÅj otec, a poslal mÄ z mÃho rodinnÃho domu, a ona tvrdila, vÅe MÅj zesnulà otec vlastnà proto, Åe je bezdÄtnÃ, a tak se posÃlat lidi, aby mÄ zabil, protoÅe se bojÃ, Åe jsem by se mohli pokusit pomstÃt vÅecko zlÃ, kdyÅ se na mÄ, ale kdyÅ mÄ vidÄl zabijÃky, ale tvrdà Åkoda na mÄ a Åekl mi, Åe pokud poslal moje macecha mÄ zabÃt, tak mÄ poÅÃdal, abych ÅÃt naÅe zemÄ KeÅa okamÅitÄ Chci ÅÃt

KrÃtce bych se chtÄl sdÄlit nÄco vÃce o sobÄ pro vÃs a uvidÃme, jestli mi mÅÅe pomoci pÅesÃdlit do zemÄ, s cÃlem pokraÄovat ve studiu a novà Åivot, a prosÃm, to je trochu vyluÄujà a budu souditi s vÃmi, aby si to pro sebe sama, aÅ je vÅe ÅÃdnÄ sjednanou a vyhotovenou, pak jsem se pÅijÃt, aby s vÃmi ve vaÅà zemi
 
MÃm ÄÃstku ve vÃÅi 3,8 milionu jako dÄdictvà od svÃho zesnulÃho otce, kterà mi bude lÃbit investovat ve svà zemi s vaÅà pomocÃ, potÅebuji vaÅi pomoc, protoÅe mÅj zesnulà otec pokyn bance, aby se uvolnil fondu pro mÄ ve vÄku 24 aÅ cizinec, kterà mi mÅÅe pomoci investovat fondu moudÅe, a to byl mÅj otec touha po mÄ ÅÃt v cizà zemi, tak bude banka neuvolnà fondu pro mÄ bez pomoci cizince jako mÅj otec pokyn bance
 
Tento fond je uloÅen v mà zesnulÃho otce na bankovnà ÃÄet u jednà z bank zde v Burkina Faso a budu vÃm vÅechny detaily / kontakt, protoÅe chci, aby penÃze, kterà majà bÃt pÅevedeny na VÃÅ ÃÄet, neÅ jsem pÅijel do vÃmi ve vaÅà zemi,

PotÅebuji vaÅi nalÃhavou odpovÄÄ na svou schopnost zvlÃdnout to pro mÄ, abych vÃm Åekne, je dalÅÃm krokem, protoÅe chci opustit tento uprchlickÃho tÃbora co nejdÅÃve, je situace v tomto mÃstÄ je velmi obtÃÅnÃ, coÅ je dÅleÅitÄjÅÃ, mÃm rÃda svà Studie a lidà jsou zde nenà pÅÃtelskÃ, mÃm opravdu utrpenà na tomto mÃstÄ, je to pÅÃliÅ bolestivÃ, ale doufÃm, Åe s VaÅà pomocà k pÅenosu fondu na svÃm ÃÄtu, budu mÃt lepÅà Åivot ÅÃt
 
tak laskavÄ dejte mi vÄdÄt vaÅe pÅipravenost, aby mi pomohl, a slibuji, Åe vÅdy je hezkÃ, a vÄrnÃ, budu rÃd vÃm zaplatit 25% z celkovÃho fondu za pomoc, a takà mÅÅete mi pomoci investovat fondu kdyÅ jsem pokraÄovat ve svÃm studiu, protoÅe jsem chtÄl bÃt lÃkaÅem, je mÃm pÅÃnÃm, aby pozitivnÄ pÅispÃvat k lidstvu
 
PoÅlu vÃm foto a doufÃm, Åe vy a vaÅe telefonnà ÄÃslo, abychom mohli mluvit pÅes telefon a jà se takà rÃda slyÅela vÃÅ hlas
 
DÄkuji vÃm a BÅh vÃm Åehnej
 
S pozdravem,
Victoria

ENGLISH...............

Dearest,

I am glad to write to you, I hope everything is well with you?

I made up my mind to contact you because of my present situation here in the refugee camp, and I pray that God will touch your heart and give you the grace to help me

My name is Miss Victoria Jackson Abasi Saitoti, I am a 24 years old girl, I was in my second year in the university health science before the problem in the country started, I am from Nairobi in Kenya, but I am now residing in a refugee camp in Burkina Faso

my father of blessed memory by name late Mr. Jackson Abasi Saitoti who was the section manager with Dalbit Petroleum at Nairobi, Kenya, my beloved father was burnt alive along side with my beloved mother and our family house burnt down by the rebels during the last crisis in my country

You can read more about the incident through the below site:

http://www.msnbc.msn.com/id/22460182/ns/world_news-africa/t/mob-kills-kenya-church/

after the burial of my parents, my step mother seized everything my father had and sent me out of my family house, and she claimed everything my late father own because she is childless, so she send people to kill me because she is afraid that I might try to revenge all the wickedness she did to me, but when the killers saw me, they hard pity on me and told me that they where sent by my step mother to kill me, so they asked me to live our country Kenya immediately if I want to live

briefly i will like to disclose little more about myself to you and see if you can help me to relocate to your country so as to continue with my studies and have a new life, and please this is a little secrete and i plead with you to keep it to yourself alone until everything is properly arranged and executed, then i will come over to join you in your country
 
i have the sum of $3.8 Million as an inheritance from my late father which i will like to invest in your country with your help, i need your help because my late father instructed the bank to release the fund to me at the age of 24 through a foreigner who can help me to invest the fund wisely, and it has been my father's desire for me to live in a foreign country, so the bank will not release the fund to me without the help of a foreigner as my father instructed the bank
 
this fund is deposited in my late father's bank account with one of the banks here in Burkina-Faso and i am going to give you all the details / contact because i want the money to be transferred to your account before i come over to join you in your country,

i need your urgent answer of your ability to handle this for me so that i will tell you the next step because i want to leave this refugee camp as soon as possible, the situation of this place is very difficult, more importantly, i love my studies and people here are not friendly, i am really suffering in this place, it is too painful, but i hope with your help to transferring the fund in your account, i will have a better life to live
 
so kindly let me know your readiness to help me and i promise to always be nice and faithful to you, I will be glad to compensate you with 25% of the total fund for helping me, and you can also help me to invest the fund while I continue my studies because I want to be a doctor, it is my desire to contribute positively to humanity
 
i will send you my photo and i hope to have yours and your phone number so that we can talk through phone and i will also like to hear your voice
 
thank you and God bless you
 
sincerely yours,
Victoria


What Is This?

This Email with the Subject "please read and reply to me very urgently ...... from miss Victoria Jackson Abasi................Prosím přečtěte si a odpovídat na mě velmi naléhavě ...... slečna Victoria Jackson Abasi" was received in one of Scamdex's honeypot email accounts on Mon, 12 Sep 2011 12:57:17 -0700 and has been classified as a Generic Scam Email. The sender shows as Victoria Victoria <julietakumi111@gmail.com>, although that address was probably spoofed. We recommend that you do not attempt to contact any persons or organizations referenced in this email, as you may expose yourself to scammers and, at the very least, you will be added to their email address lists for spam purposes.

Since you’re here …
we have a small favour to ask. More people are visting Scamdex and Scamalot than ever but advertising revenues are falling fast and we have no 'product' to sell. And unlike many informational websites, we haven’t put up a paywall or membership barrier – we want to keep our site as open as we can. So you can see why we need to ask for your help. Scamdex/Scamalot websites takes a lot of time, money and hard work to keep running. We do this because we hate to see our fellow humans getting scammed out of their hard-earned money by low-lives.
Consider switching off your AdBlocker (if you use one) or contributing directly by one of the links below. Thank you for reading!
fro 2018 to 2019 2018 2019
fro 2018 to 2019 2018 2019